ترانه قدیمی «فروغ وفا» با صدای رامش

11

بشنوید:

بگذر از عشق افسانه مگو افسانه با دیوانه مگو
منم آن مست میخانه غم با من تو از پیمانه مگو
ای دل مگر در قصه‌ها یا بی‌نشان دیگر ز وفا
افسانه شد عاشق شدن کو جنون عاشق پر بست
در عهد ما آن آتش عشق خوبان شد خاکس‌تر

کو همچون مجنون عاشقی تا همچو او دیوانه شوم
با عشق لیلی آشنا با دیگران بیگانه شوم
کجا بروم‌ای خدا به کجا که یابم اثر از فروغ وفا
کجا بروم‌ای خدا به کجا که یابم اثر از فروغ وفا

کو همچون مجنون عاشقی تا همچو او دیوانه شوم
با عشق لیلی آشنا با دیگران بیگانه شوم
کجا بروم‌ای خدا به کجا که یابم اثر از فروغ وفا
کجا بروم‌ای خدا به کجا که یابم اثر از فروغ وفا

بگذر از عشق افسانه مگو افسانه با دیوانه مگو
منم آن مست میخانه غم با من تو از پیمانه مگو
ای دل مگر در قصه‌ها یا بی‌نشان دیگر ز وفا
افسانه شد عاشق شدن کو جنون عاشق پر بست
در عهد ما آن آتش عشق خوبان شد خاکس‌تر