چگونه نادرشاه خاک میهن را از اجانب بازپس گرفت

نادر سپهسالار شاه تهماسب دوم بود و بخاطر شجاعت و جنگاوریش شهره آفاق شده و بسیار محسود شاه تهماسب دوم واقع می‌شد. در اواخر سلطنت شاه تهماسب هنگامی که نادر مشغول جنگ در صفحات شرق ایران بود، شاه تهماسب جهت نمایش جنگاوریش به عثمانی حمله کرده و شکست سنگینی خورد و در یک عهدنامه ننگین آذربایجان و اران و شروان را به عثمانی بخشید. روس‌ها هم شرایط را برای دریافت غنائم مغتنم دیده و با تصور ضعف ایران درخواست عهدنامه جدید کردند و شاه تهماسب بی‌لیاقت در عهدنامه‌ای با آنان صفحات شمال را به آن‌ها بخشید وبه قول خودش با بخشش مشتی سنگ و خاک به جنگ‌ها پایان داد و زحمت اداره مشتی کوه و بیابان را از سر دربار ایران کم کرد.
نادرشاه از شنیدن این خبرخشمگین شد و به شاه تحکم کرد عهدنامه را فسخ کند ولی شاه تهماسب زیر بار نرفت و نادر او را عزل کرد و به دربار عثمانی اخطار داد که خاک ایران را ترک کند دربار عثمانی این شعر فارسی را برای نادر فرستاد:

چو خواهی قشونم نظاره کنی…. سحرگه نظر بر ستاره کنی
اگر ال عثمان حیاتم دهد….. ز چنگ فرنگی نجاتم دهد
چنانت بکوبم به گرز گران…… که یکسر روی تا به مازندران

نادرشاه هم در پاسخ نوشت:

چو خورشید سعادت نمایان شود…… ستاره ز پیشش گریزان شود
عقاب شکاری نترسد ز بوم……. دو مرد خراسان دو صد مرد روم
اگر آل حیدر دهد رونقم….. به اسکندریه زنم بیرقم

و پس از آن در نبردی سهمگین ارتش توپال عثمان پاشا بزرگ‌ترین سردار عثمانی را در هم کوبید و خاک وطن را از ترکان عثمانی بازپس گرفت.

Nader

به خواندن ادامه دهید

نسخه صد و سی ساله روزنامه ایرانی اختر، چاپ شده در استانبول

روزنامه اختر با حمایت مالی و سیاسی ایران در استانبول تاسیس شد و اولین شماره آن در دی ماه سال ۱۲۵۵ خورشیدی منتشر گردید. این نشریه هفتگی حمایت دولت عثمانی را نیز به خود جذب کرد و مقالات آن از نویسندگانی چون میرزا آقا خان کرمانی، میرزا یوسف خان مستشارالدوله و میرزا حبیب اصفهانی نقش قابل توجهی در بیداری افکار ایرانیان داخل و خارج از کشور در دوره قاجار داشت. انتشار این نشریه فارسی زبان تا سال ۱۲۷۴ خورشیدی ادامه داشت. این نسخه روزنامه اختر که امروزه درموزه نژاد‌شناسی دانشگاه لیدن در هلند نگهداری می‌شود در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ۱۲۶۱ خورشیدی به چاپ رسیده است.

این نامه از هر گونه وقایع و اخبار و از سیاست و پولیتیک و علم و ادب و دیگر منافع عامه سخن می‌گوید. هفته یکبار طبع می‌شود. اوراق و نوشتجات سودمند را بامتنان می‌پذیرد. در نوشتن کاغذهایی که از خارج می‌رسد اداره آزاد است. کاغذی را که نوشته نمی‌شود صاحبش نباید استراد کند و کاغذهایی که پول پست ندارد قبول نخواهد شد.

منبع

نقشه تبریز در قرن شانزدهم

این نقشه که بیشتر به یک نقاشی شباهت دارد تبریز را در قرن شانزدهم میلادی به تصویر کشیده است. این نگاره اثر «مترکچی نصوح» نقاش، مورخ و ریاضیدان بوسنیایی دربار عثمانی است.

پرتره شاه عباس اول، اثر نقاش هندی

این پرتره که در سال ۱۶۱۸ میلادی به قلم «بیژن» نقاش دربار گورکانیان هند رسم شده است شاه عباس اول صفوی را در دوره اوج قدرت نشان می‌دهد. زمینه نگاره ساده و به رنگ سبز نقاشی شده است تا توجه را به شاه جلب کند. در این دوره شاه عباس توانسته بود ازبک‌ها را از مرزهای شمال شرق رانده و عثمانی‌ها را وادار به امضای قرارداد صلح سنگینی کند. او اقتصاد ایران را بعد از یک دوره طولانی افول رونق دوباره داد و هنر و صنعت ایرانی در اصفهان، پایتخت جدیدش، روز به روز شکوفا‌تر شد.

این پرتره امروزه در موزه بریتانیا در لندن نگهداری میشود.

منبع